Photoblog - solarized

Self portrait, Ayutthaya, Thailand

Self portraitAyutthayatempleruinsThailand